De rechtspositie van de statutair directeur

Benoeming van de statutair directeur
De bestuurders die benoemd zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders(AvA) of door de Raad van Commissarissen(RvC) worden ook wel statutair directeur genoemd. Anders dan de naam wellicht doet geloven zijn statutair directeuren in de meeste gevallen ook werknemer in de onderneming waarin zij werken. Statutair directeuren lopen overigens meer risico om ontslagen te worden dan een gewone werknemer, omdat op hun positie andere wettelijke ontslagregels van toepassing zijn. Dat is de reden dat er in de arbeidsovereenkomst van de statutair directeur vaak een “parachute” (een vaste vergoeding) bij ontslag is vatsgeleg

Voor het ontslag van een bestuurder van een NV of BV is geen ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf nodig
Voor het ontslag van een statutair directeur/bestuurder is geen vergunning van het UWV WERKbedrijf vereist. De statutair directeur/bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door degene die ook bevoegd was om hem/haar te benoemen, namelijk de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of (bij grotere ondernemingen) de Raad van Commissarissen (RvC). Ook kan de rechtbank op verzoek van de onderneming de arbeidsovereenkomst met de statutair directeur beëindigen.

Arbeidsrecht ook van toepassing
Omdat de bestuurder naast zijn bestuurdersschap ook een arbeidsovereenkomst heeft met de B.V./N.V. zijn op hem wel de overige bepalingen van het arbeidsrecht van toepassing. Zo geldt voor de statutair directeur de ontslagbescherming bij ziekte, zwangerschap etc. De algemene vergadering van aandeelhouders/de Raad van Commissarissen(AvA/RvC) kan de bestuurder/statutair directeur ingeval van een opzegverbod uitsluitend ontslaan uit zijn positie van bestuurder; zijn/haar arbeidsovereenkomst blijft dan echter onverminderd bestaan en behoudt de statutair directeur dus ook recht op doorbetaling van zijn salaris tot het moment dat het ontslagverbod niet meer bestaat en de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Voorwaarden waaraan een ontslag van een bestuurder/statutair directeur dient te voldoen
Daarnaast zijn er ook andere zaken waar de algemene vergadering van aandeelhouders/Raad van Commissarissen(AvA/RvC) rekening mee moet houden als zij een bestuurder/statutair directeur wenst te ontslaan, zoals de mogelijkheid voor de bestuurder/statutair directeur om over het voorgenomen ontslag gehoord te worden, zich van juridische bijstand te laten voorzien, en bij de algemene vergadering van aandeelhouders/ vergadering van de Raad van Commissarissen(AvA/RvC) aanwezig te zijn.

Veel fouten bij een ontslag van bestuurder/statutair directeur
In de praktijk blijken er veel fouten gemaakt te worden bij het ontslag van een bestuurder/statutair directeur, wat tot gevolg heeft dat het ontslag niet rechtsgeldig is of een juiste begeleiding door een ontslagadvocaat de bestuurder/statutair directeur een hoge(re) schadevergoeding kan opleveren.

De bestuurder/statutair directeur kan na zijn ontslag naar de rechter
De bestuurder heeft na een ontslag door de algemene vergadering van aandeelhouders/Raad van Commissarissen(AvA/RvC) altijd nog de mogelijkheid om naar de rechter te stappen om zijn ontslag te laten toetsen en/of een (hogere) ontslagvergoeding te vragen.

Wat moet u doen als u als bestuurder/statutair directeur wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslagbesluit van de vergadering van aandeelhouders/Raad van Commissarissen (AvA/RvC)?

Maak altijd bezwaar tegen het ontslag. Dat wil zeggen:

  • schakel zo snel mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in;
  • vraag eventueel uitstel voor de algemene vergadering van aandeelhouders/ vergadering van de Raad van Commissarissen;
  • kom naar de algemene vergadering voor aandeelhouders(AvA) en bestrijd de conclusie van de algemene vergadering van aandeelhouders/Raad van Commissarissen dat er redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen of merk op dat er wellicht sprake is van een opzegverbod (ziekte, zwangerschap etc.);
  • bestrijd de conclusie van de algemene vergadering van aandeelhouders/Raad van Commissarissen dat de juiste ontslagprocedure is gevolgd;
  • vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag;
  • houd u beschikbaar voor uw werkzaamheden;
  • ga niet akkoord met non-actief stelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
  • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, lease auto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
  • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die zicht kunnen geven op het feit dat er geen redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen (omzetgegevens, e-mailberichten etc.).
  • schakel zo spoedig mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in.